top of page

אומנות סביבתית

אז מה זה בדיוק אומנות סביבתית?

אומנות סביבתית מציגה עשייה אמנותית המונעת על ידי חששות אקולוגיים, תוך התייחסות להיבטים אחרים של הסביבה, כגון הקשר פוליטי, היסטורי או חברתי. היא בעלת מטרה ונוצרת על ידי אמנים שרוצים להעלות מודעות ולהשפיע בנושאים סביבתיים ברמה מקומית וגלובלית כאחד. ישנו מגוון רחב של שיטות יצירה באמנות סביבתית. עיקר האמנים מציגים את הניתוק של האנושות מהסביבה ומנסים לתקן זאת דרך ארבעה מניעים עיקריים המובילים לשינוי:

· העלאת המודעות לשבריריותו של הטבע והצורך להגן עליו.

· לחקור תופעות טבע שו