top of page
logo_art&about.png
מדיניות פרטיות
גלריית Art & About מתייחסת בכובד ראש לנושא הפרטיות ומחויבת לשמירה על המידע האישי שאת/ה מספק/ת לנו.
הצהרה זו מתארת את מדיניות הפרטיות של גלריית Art & About
 
איסוף מידע ושימוש במידע
גלריית Art & About הינה הבעלים הבלעדי של המידע הנאסף בקמפיין זה.
אנו לא נמכור, נשתף או נשכיר מידע זה לאחרים בדרכים שונות.
אנו אוספים את המידע הבא: שמות, כתובות דואר אלקטרוני ומספרי טלפון מאנשים הנרשמים בטופס קמפיין הפייסבוק.
אנו משתמשים במידע שאנו אוספים כדי ליצור קשר עם האמנים הנרשמים בקשר לתערוכה קבוצתית בעמיעד ולא נעשה כל שימוש אחר בפרטי הנרשמים.
bottom of page